Normen en Waarden (gedragscode)

Normen en waarden

RVC Celeritas is een van de oudste sportverenigingen van Nederland. Een vereniging die zich kenmerkt door een combinatie van sportbeoefening en een goed gezelligheidsleven. Op het sportieve vlak staat RVC Celeritas open voor sportieve ambities, van de recreatieve sportieveling tot de (top)sporter op weg naar het hoogste niveau. Op het sociale vlak staat RVC Celeritas open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of taal.

De diversiteit van RVC Celeritas gaat tegelijkertijd hand in hand met gezamenlijke gedragen waarden (wat vinden we belangrijk) en normen (regels). De meeste hiervan worden door onze leden als vanzelfsprekend ervaren, en worden veelal automatisch gecorrigeerd als daar van af wordt geweken. De Normen en Waarden Commissie van onze vereniging hecht er evenwel aan om alle nieuwe leden op de hoogte te brengen van deze waarden en normen en om deze gezamenlijk te bewaken.

Sportiviteit

De vereniging vindt het belangrijk dat de leden tijdens en na het sporten of trainen op een respectvolle manier omgaan met hun tegenstanders en hun medespelers. De leden dienen zich dan ook te houden aan de hiertoe opgestelde normen van sportiviteit.

Gedrag buiten de sport om

RVC Celeritas vindt het vanzelfsprekend dat de leden en bezoekers zich op het terrein, ook buiten de sport om, gedragen volgens de wetten en regels die in het maatschappelijk verkeer gangbaar zijn. Zo tolereert RVC Celeritas geen baldadigheid, pestgedrag en agressie.

Gedrag om de sportterreinen heen

Ook degenen die om het veld heen staan (ouders, verzorgers, coaches en anderen) moeten bijdragen aan een sportief en respectvol verloop van de wedstrijd of training. Wanneer hun enthousiasme overgaat in fanatisme heeft dat vaak een negatieve invloed op het sportieve verloop van de wedstrijd en de toekijkende jeugd. Omstanders mogen zich daarom niet bemoeien met beslissingen van scheidsrechter(s), assistent scheidsrechters, coaches en trainers.

Gedragsregels voor begeleiders in de sport

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft RVC Celeritas gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de Sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

  • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
  • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
  • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
  • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Taalgebruik

Schelden (belediging tegen een persoon) en vloeken (krachttermen niet tegen een persoon) zijn onwenselijk.

Genotsmiddelen

Het gebruik van alcohol en rookwaren kan, binnen grenzen, bijdragen aan de gezelligheid van de vereniging. Onmatig gebruik hiervan is niet toegestaan. Het is schadelijk voor de gezondheid, verdraagt zich slecht met de sportieve aard van de vereniging en geeft het verkeerde voorbeeld aan de jeugd. Het gebruik van drugs is in het geheel niet toegestaan.

Vertrouwenspersoon

De club heeft een vacature uitstaan voor een vertrouwenspersoon van onze Normen en Waarden Commissie. Zolang deze er nog niet is wordt deze functie uitgeoefend door de 3 leden van ons Dagelijks Bestuur. U kunt uw op- en aanmerkingen sturen naar vertrouwenspersoon@rvcceleritas.nl

Bekijk hier onze sponsors